KupiKolesa.Ru

Air kills35
Air kills streak7
Ground vehicles destroyed431
Ground kills streak130
Deaths23
Total flight time120h 4m
Tag: =KK=
Website: http://il2.kupikolesa.ru
Commander: =KK=Des_
Name Air kills Ground kills Streak AK Streak GK Deaths Sorties Flight time
Norz 8 46 6 34 2 42 16h 52m
=KK=Ktif 3 40 0 0 2 34 16h 5m
Max16 2 142 0 52 4 81 32h 1m
zavar 1 22 1 22 1 11 5h 1m
=KK=Des_ 8 104 0 14 3 40 16h 19m
Klever 1 5 0 0 3 9 6h 10m
Konig 0 30 0 8 1 9 4h 30m
=KK=Innovisor 4 30 0 0 3 23 6h 53m
plutishka 0 3 0 0 1 5 2h 13m
=KK=PIRAT_88 0 0 0 0 1 4 1h 33m
KOHAH 8 9 0 0 2 35 12h 22m