Krasnoznamenny dvazhdy Ordena Lenina 106 Gvardeyskiy aviatsionny polk osobogo naznacheniya imeni 25-letia Kommunisticheskogo Leninskogo Komsomola

Air kills95
Air kills streak6
Ground vehicles destroyed135
Ground kills streak0
Deaths86
Total flight time332h 6m
Tag: 106GAPON_
Website:
Commander: 106GAPON_Kazhen
Name Air kills Ground kills Streak AK Streak GK Deaths Sorties Flight time
106GAPON_Kazhen 18 41 2 0 13 167 65h 44m
106GAPON_Dietrich- 5 9 1 0 6 102 41h 13m
MK.W0LF 24 52 2 0 9 81 34h 32m
106GAPON_Lutzow 5 18 0 0 9 87 33h 34m
106GAPON_Abwehr 1 1 0 0 5 37 16h 15m
106GAPON_Lassari 5 8 1 0 5 56 22h 51m
106GAPON_VitalikB 37 6 0 0 39 298 117h 54m