KupiKolesa.Ru

Air kills130
Air kills streak12
Ground vehicles destroyed1380
Ground kills streak219
Deaths105
Total flight time358h 29m
Tag: =KK=
Website: http://il2.kupikolesa.ru
Commander: =KK=Des_
Name Air kills Ground kills Streak AK Streak GK Deaths Sorties Flight time
=KK=Des_ 32 385 12 213 10 171 73h 39m
=KK=A_d_l_e_r 11 167 0 0 6 124 48h 10m
Max16 12 319 0 0 20 164 62h 59m
JG77Merten 1 8 0 0 2 17 5h 36m
plutishka 10 187 0 6 14 101 37h 30m
=KK=Innovisor 7 54 0 0 9 59 19h 48m
Vikt0r 33 115 0 0 15 109 38h 27m
ReshetnikoV 7 34 0 0 15 105 36h 37m
KOHAH 17 111 0 0 14 94 35h 39m